News and Notices

मिति

वडा नं. १ र २ का गुनासो बाट कायम भएका लाभग्राहीले पहिलो किस्ता निकासा सम्बन्धमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन।

Monday, March 16, 2020 - 11:51

पुन निर्माण जिल्ला आयोजना शिक्षा ईकाइको सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सुचना!!

Friday, February 28, 2020 - 13:30

कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बु मार्फत सुचना गरिएको ।

Thursday, February 27, 2020 - 12:08

सुपरिवेक्षक पदको लागी दरखास्त आव्हान गरिएको बारे।

Thursday, February 27, 2020 - 12:01

सहकारी संघ/संस्था हरुलाई तालिमको अवसर!!

Monday, February 17, 2020 - 15:27

प्रचार प्रसार सम्बन्धी सूचना!!!

Sunday, February 16, 2020 - 00:00

कम्प्युटर सिप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धमा।

Wednesday, February 12, 2020 - 22:18

सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागी।

Tuesday, February 11, 2020 - 21:34

दरखास्त आव्हान गरिएको बारे।

Saturday, February 8, 2020 - 13:09

गुनासो बाट थप भुकम्पलाभग्राही कायम भई आएको बारे।

Tuesday, February 4, 2020 - 19:02

Pages