ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज file
लिखु पिके गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन योजना 2080-01-28 ८०/८१ 05/13/2024 - 15:29 PDF icon लिखु पिके गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन योजना 2080-01-28 Final.pdf
लिखु पिके गाउँपालिका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणााली,२०८० ८०/८१ 04/30/2024 - 11:35 PDF icon 2. अन्तिम प्रतिवेदन.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि,२०७८ ८०/८१ 02/18/2024 - 11:42 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७८.pdf
लिखु पिके गाउँपालिका पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन,( पहिलो संशोधन, 2080) ८०/८१ 02/16/2024 - 12:59 PDF icon लिखु पिके गाउँपालिका पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन,( पहिलो संशोधन, 2080).pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७८ ८०/८१ 02/12/2024 - 13:15 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि २०७८.pdf
लिखु पिके गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ८०/८१ 02/12/2024 - 13:12 PDF icon लिखु पिके गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६.pdf
लिखु पिके गाउँपालिका, मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि ८०/८१ 02/07/2024 - 16:16 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 01/23/2024 - 11:10 PDF icon गाउँसभा.pdf
योजना अनुगमन कार्यविधि ८०/८१ 01/21/2024 - 16:23 PDF icon योजना अनुगमन कार्यविधि (1).pdf
लिखु पिके गाउँपालिका रोजगार संवाद मञ्च(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन),कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/30/2023 - 15:51 PDF icon रोजगार संवाद मञ्च(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)कार्यविधि २०८०.pdf

Pages