Budget and Program

Post date दस्तावेज

तेह्रौ गाउँसभाबाट आ व २०८१।०८२ को बजेट,नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा/छनौट प्रक्रियाको समय तालिका

1 month 1 week PDF icon तेह्रौ गाउँसभाबाट आ व २०८१।०८२ को बजेट,नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा छनौट.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ काे वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ।

11 months 11 hours PDF icon आ.व २०८०।०८१ को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सम्बन्धमा ।.pdf

आ.व. ७९/८० को विनियोजित बजेट सम्बन्धमा।

1 year 10 months PDF icon बजेट_७९-८०.pdf

आ.व. ७८/७९ को लागी गाउँ सभाबाट पारित भएको बार्षिक बजेट।

2 years 10 months PDF icon वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा बजेट,२०७८-७९.pdf

आ.व. ०७८/०७९ को बार्षिक निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा।

2 years 11 months PDF icon ७८-७९ बजेट निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा।

आ.व. ०७७/०७८ को निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा।

3 years 11 months PDF icon निति तथा कार्यक्रम।

बार्षिक निती तथा कार्याक्रम २०७५/२०७६

4 years 10 months PDF icon बार्षिक निती तथा कार्याक्रम २०७५/२०७६