News and Notices

मिति

दरखास्त आव्हान गरिएको बारे।

Saturday, February 8, 2020 - 13:09

गुनासो बाट थप भुकम्पलाभग्राही कायम भई आएको बारे।

Tuesday, February 4, 2020 - 19:02

गुनासो बाट पुर्णनिर्माण तथा प्रबलिकरण अन्तर्गत सुचिकृत लाभग्राहीले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन।

Saturday, February 1, 2020 - 17:22

अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्ने प्रारम्भिक निवेदनको ढाँचा ।

Tuesday, January 21, 2020 - 21:11

पहिलो र तेश्रो किस्ता निकासा सम्बन्धमा।

Tuesday, January 21, 2020 - 19:25

प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरूकाे एकमुष्ट निकासाकाे विवरण ।

Monday, December 30, 2019 - 15:00

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सुचना!!

Thursday, December 26, 2019 - 13:45

ईच्छुक सरोकारवाला सबैलाई प्रस्ताब पेश गर्ने सुवर्ण अवसर!!!

Monday, December 23, 2019 - 14:44

नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

Thursday, November 14, 2019 - 16:33

भुकम्प लाभग्राहीहरुले २०७६ असोज निकासाको लागी सम्बन्धित वडा अथवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन!!!!

Tuesday, October 1, 2019 - 16:38

Pages