ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज file
निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:41 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण ऐन,२०७७।.pdf
आर्थिक सहायता सम्बन्धि ऐन,२०७७ 03/26/2021 - 16:38 PDF icon आर्थिक सहायता सम्बन्धि ऐन,२०७७.pdf
तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:35 PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन,२०७७.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन,२०७७. 03/26/2021 - 16:33 PDF icon अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन,२०७७.pdf
गाउँ प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:31 PDF icon गाउँ प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७७.pdf
सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:26 PDF icon सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन,२०७७.pdf
आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:24 PDF icon आन्तरिक आय संकलन(ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी ऐन,२०७७.pdf
वातावरण संरक्षण ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:15 PDF icon वातावरण संरक्षण ऐन,२०७७.pdf
व्यवसाय दर्ता ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:14 PDF icon व्यवसाय दर्ता ऐन,२०७७.pdf
पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन,२०७७। 03/26/2021 - 16:13 PDF icon पुर्वाधार व्यवस्थापन ऐन,२०७७।.pdf

Pages