Public Procurement / Tender Notices

ठेक्का आव्हान सम्बन्धी सुचना!!!

बोलपत्र आव्हान हाललाई रद्द गरिएको सम्बन्धि सुचना!!!

बोलपत्र सम्बन्धी सुचना प्रकाशन गरिएको ।

वोलपत्र सम्बन्धी सुचना प्रकाशित गरीएको ।

दोश्रो पटक प्रकाशित।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना!!!

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना!!!

सौर्य उर्जा प्रणाली खरिद तथा जडानको लागी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सम्बन्धमा।

सौर्य उर्जा प्रणाली खरिद तथा जडानको लागी शिलबन्दी दरभाउ बोलपत्र दोश्रो पटक आव्हान गरिएको बारे।

स्वास्थ्य चौकी सुधार सामाग्री खरिदको सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सुचना!!!

Pages