VERSP_MIS अभिमुखिकरण कार्यक्रममा २०७९ मा ४ नं. वडाध्यक्ष आफ्ना भनाईहरु राख्नुहुँदै।