लिखु पिके गाउँपालिका प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन,२०७४