यस लिखु पिके गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित चेबिखास-गुन्जेघडेरी मा गा.पा. अनुदान रु.१०००००।- र जनश्रमदान बाट निर्माण गरिएको १७६ मिटर गोरेटोबाटो।

आर्थिक वर्ष: