लिखु पिके गाउँपालिका कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका,२०७७।