हाल सम्म पुननिर्माण संझौता नगरेका लाभग्राही हरुले सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन।

image: