सुपरिवेक्षक पदको लागी दोश्रो पटक आवेदन माग गरिएको बारे।