भुकम्प लाभग्राहीहरुले २०७६ असोज निकासाको लागी सम्बन्धित वडा अथवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन!!!!