भुकम्पका लाभग्राहीहरुले चैत्र निकासाको दोश्रो र तेश्रो किस्ताको लागी सम्बन्धित वडा कार्यलयमा सम्पर्क गर्नुहुन।