अनुदानमा कृषि यन्त्र उपकरण प्राप्त गर्न चाहने उपभोक्ताले कृषि ज्ञान केन्द्रमा पेश गर्ने प्रारम्भिक निवेदनको ढाँचा ।